ಸಾಲ

ಸಾಲ

ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು -ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ

ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯತೆ ಹೊಸ ಮನೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿಗಳ ಖರೀದಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೈಜತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Rate of interest on loans and advances
INTEREST PER ANNUM (w.e.f - 01.07.2021)
LOAN Type & PERIOD Limit R O I
Housing Loans Construction/Purchase( Limit-Rs 70 lakhs) Loan Period: Max. 180 Months A. Upto Rs.25 Lakhs, B. Above 25 lakhs A.9.5%, B. 10.5%
For Site Purchase ( Limit-Rs 70 lakhs) , LoanPeriod : Max. 150 Months A. Upto Rs.25 Lakhs, B. Above 25 lakhs A.9.5%, B. 10.5%
For House Repair, Loan Period: Max. 150 Months 20 Lakhs 11%
For Education Loan, Loan Period: Max. 150 Months A. Within India - Rs.10 Lakhs, B. Outside India - Rs 20 Lakhs A.10.5%,B. 10.5%
For Marriage Loan, Loan Period: Max. 150 Months 10 Lakhs 11%
For Hand Loan Loan Period: Max. 150 Months 25 Lakhs 11%
For Medical Loan, Loan Period:Max. 150 Months 10 Lakhs 10.5%
For Business Loan (MSME & Other purposes), Loan Period:Max. 150 Months Existing loans A.upto 4 .00 Crores. For New Loan applications( from 1.07.2021) B. Upto Rs.25 Lakhs, C. Above 25 lakhs upto 1.00 Crore D. Above 1Crore upto 4 Crores A.11.5% B.10.5% C. 11.0% D.11.5%
For Mortgage Loan ( Other than the Particular Purpose),Loan Period: Max. 150 Months 4.00 Crore 12.5%
For Cash Credit, Loan Period:Max. 12 Months 2.00 Crores 14.00%
For Vehicle Loan,Loan Period: Max. 60 Months Max. 30 Lakhs or 75% of Invoice rate, For A. 2 Wheeler, B 4 Wheeler 10.5%
For Special Joint Loan, Loan Period: Upto 60 Months 5 Lakhs 13.00%
For Gold Loan ( Upto 2lakhs bullet Loan & above 2 Lakhs - Member/Nominal member) , Loan Period: Upto 12 Months A. Upto 2 Lakhs( Bullet loan) B. Above 2 Lakhs ( EMI) A. 9.00% B. 9.50%
For Staff Loan Loan Period: Max. 100 Months 5 Lakhs 10%
FOR Surety/ Joint Loans , Loan Period: Max. 60 Months 3 lakhs 13%
FOR A. B khatha property B. B katha property Surety/ Joint Loans , Loan Period: A 150 Months B.60 months A. 20 Lakhs B. 5 lakhs A. 12.5% B. 13%
For Consumer Loans, Loan Period: Max. 36 Months 1 Lakhs 11.00%
Back to Top