ಘೋಷಣೆ | ದಿ ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ದಿ ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ !!ಘೋಷಣೆ!!

-->ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು , Important Announcements

  • Proposals are invited to appoint statuatory auditors for the financial year 2022-23 (2022-23 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ)
  • -->
  • Virtual Video conferencing (ONLINE) OF 56TH AGM ON 12TH DECEMBER 2021.
  • -> Click here for login or Scan the QR Code
  • .

    .

  • Download relevant documents for Resolution of Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses(ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಹಾರ)
    Back to Top