ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000 / -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Back to Top