ಸಾಲ

ಸಾಲ

ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು -ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ

ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯತೆ ಹೊಸ ಮನೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿಗಳ ಖರೀದಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೈಜತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Back to Top