ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಬಿ.ಎ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಜಯಸಾರಥಿ

ಬಿ.ಎ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್. ಮರಿಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅರವಿಂದ

ಬಿ.ಎ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಗೋವಿಂದ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಗೌಡ

ಬಿ.ಎ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಐ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ರವಿಚಂದ್ರ.ಎಸ್‌

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್

ಬಿ.ಕಾಂ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಜಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ಲತಾ

ಬಿ.ಎ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್

ಎಫ್.ಸಿ.ಎ

ವೃ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ ,ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ

ವೃ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ

ಸಿ.ಇ.ಒ.(I/C)

Back to Top